×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Önlisans Programlarına GANO ile Yatay Geçiş Duyurusu

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ön lisans Programlarına GANO ile Yatay Geçiş Duyurusu

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim Ön Lisans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Önlisans programlarına GANO ile yapılacak yatay geçişler, Üniversitemiz bünyesindeki Önlisans programlarının 1. Sınıflarının 2. Dönemine (Bahar) aittir.
 2. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 3. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 4. Yatay geçiş için öğrencinin;
 • Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
 • Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
 • Disiplin cezası almamış olması gerekir.

Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

 1. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.
 2. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 3. Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesindeki esaslara bağlı olarak yapılır. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısını geçemez.

B-İSTENEN BELGELER

 • Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
 • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 • ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 • Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri.
 • Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge.

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

BAŞVURU

TARİHİ

DEĞERLENDİRME

TARİHİ

SONUÇ

İLAN TARİHİ

KESİN

KAYIT TARİHİ

YEDEK

KAYIT TARİHİ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

TÜM BİRİMLER

24.01.2022

01.02.2022

02.02.2022

06.02.2022

07.02.2022

08.02.2022

10.02.2022

14.02.2022

14.02.2022

 

D- BAŞVURU ADRESİ

Başvurular, obp.kayseri.edu.tr adresinden yapılacak olup; yatay geçiş için istenen belgeler ise şahsen teslim edilecektir. Verilen belgelerde gerçeğe aykırı bilgiler olması halinde ilgili adayın yatay geçiş hakkı iptal edilecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

ÖNEMLİ NOT: obp.kayseri.edu.tr adresinden yapılacak başvuru esnasında "Disiplin Belgesi" alanına Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge ve Transkript tek bir belge şeklinde pdf olarak taratılıp yüklenmelidir. Ayrı ayrı belge yüklemesi kesinlikle yapılamaz.

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 2. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Başvurularda notlar 4’lük sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup, 100’lük sistem ile müracaat işlemlerinden 21/06/2019 tarihli ve 12 sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen YÖK not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
 4. Başvurular Üniversitemiz obp.kayseri.edu.tr adresinden yapılacak, belgeler ise şahsen teslim edilecektir. Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Online başvuru esnasında resim alanına vesikalık resim yüklemek zorunludur. Yüklemiş olduğunuz resim daha sonra öğrenci kimlik kartında yer alacağı için son 6 ay içinde çekilmiş resim yüklenmesi gerekmektedir.
 6. Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.
 7. Gerçeğe aykırı belge tespit edilmesi halinde ve başvuranın gerekli şartları taşımaması halinde yerleşmiş olsa dahi ilgilinin yatay geçişi iptal edilecektir.


 

 

 


08 Ocak 2022 Cumartesi