×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Yetki, Görev ve Sorumluklarımız
Yetki, Görev ve Sorumluklularımız

    Başkanlık ile ilgili yazışmaları ve verilecek belgeleri imzalama yetkisine, aynı zamanda da Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamınca uygun görülen kararlarla ilgili uygulama yetkisine sahiptir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işlemleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir. Bu çerçevede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından genel olarak;

• Öğrencilerin kayıt-kabulü ile ilgili gerekli işlemlerini organize etmek ve yapılmasını sağlamak,

• Eğitim-öğretimle ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,

• YÖKSİS ile ilgili tüm işlemleri yapmak,

• Mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak,

• ÖSYM ve her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek,

• Gelecek eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini oluşturmak ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

• Daire Başkanlığının Stratejik Planını, Faaliyet Raporunu hazırlamak,

• Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak,

• Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.

     Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuatla kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Rektörlük ve Genel Sekreterlik Makamınca alınan kararların uygulanmasından ve öğrenci işlerine ait tüm bilgi ve belgelerin korunması ve saklanmasından sorumludur.