×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
7417 Sayılı Öğrenci Affı Duyurusu

7417 Sayılı Öğrenci Affı Duyurusu

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde gereğince, af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 07 Kasım 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular 01 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren alınacaktır. Bu tarihten önce başvuru alınmayacaktır.

Duyurumuz ekinde sunulan Af Başvuru Dilekçesi ve dilekçede belirtilen gerekli evraklarla birlikte başvuru yapılması gerekmektedir. 

Eksik ve imzasız evraklı başvurular geçersiz sayılacaktır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir. Ve takip eden öğretim döneminden itibaren öğrenime başlar.

07 Kasım 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapmayanlar ilgili kanun hükmünden yararlanamayacaktır.  

Başvuruların değerlendirilerek verilecek öğrencilik hakları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre yapılacak olup, 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenime başlayacaktır.

Alınan kararlarlar Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı elektronik sayfasından duyurulacak olup, ilgili Akademik Birim Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilik hakkı kazananların talep etmesi durumunda öğrenci kimlik kartı yeniden çıkarılacaktır.

GEÇİCİ MADDE 83 uyarınca Af Başvurusu Yapabilecekler;

 • 05.07.2022 tarihinden önce Üniversitemiz Yüksek Lisans, Lisans ya da Önlisans programlarından kendi istekleri ile kaydını sildirenler,
 • Üniversitemiz bölüm/programlarında kayıtlı iken “Kayseri Üniversitesi Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Yönetmelikleri uyarınca (başarısızlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması vb. nedenlerle) ilişikleri kesilen tüm öğrenciler,
 • Üniversitemizde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanmış olup, kayıt yaptırmayan adaylar.

GEÇİCİ MADDE 83 uyarınca Af Başvurusu Yapamayacaklar;

 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • Cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188)

mahkum olanlar ile;

 • Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler,
 • 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar,
 • Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

AÇIKLAMALAR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi kapsamında bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecekledir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenir.


Af Başvuru Dilekçesi için TIKLAYINIZ.

7417 sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri için TIKLAYINIZ.26 Temmuz 2022 Salı