×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular

Kayıt sildirme işlemi nasıl yapılır?

Üniversitemizden kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin, kayıtlı oldukları akademik Birime (kendi okuluna) bizzat veya vekillerinin (noterden tasdikli vekâletname ile birlikte), kayıt sildirme başvurusu yapması gerekmektedir. (Kendi İsteği ile Kayıt Sildirme Formu için TIKLAYINIZ. ) İlgili akademik birimin yönetim kurulu kararı gereğince kayıt silme işlemi yapılır. Kaydı silinen öğrenciye ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Kaydı silinmeyen öğrenci lise diplomasını alabilir mi?

Bağlı bulunduğu akademik birim, lise diplomasının fotokopisini “aslı gibidir” yaparak kendisinde saklamak kaydı ile aslını öğrenciye verebilir.

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

İlgili birimin yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir ve kayıtları silinir:

 1. Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
 2.  Kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,
 3. Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

Hangi hallerde disiplin suçu alınır? Disiplin cezası alanlar hangi haklardan mahrum olurlar?

Disiplin cezası alan öğrencilerimiz cezalı oldukları süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ceza öğrenci kartına işlenir, Yüksek Öğrenim Kurumu’na bildirilir. “http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat” web sayfasından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız.

 

Kayıt dondurma başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Öğrenci, kayıt dondurma isteğini ve nedenini yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirir. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt Dondurma Dilekçesi için TIKLAYINIZ.

Kayıt dondurma başvurusu ne zaman yapılır?

Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir.

Kayıt dondurduğum döneme ait katkı payını yatırmalı mıyım?

Kayıt dondurma süresi içinde katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli mazeretler:

 • Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,
 • Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
 • Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,
 • Öğrencinin ekonomik nedenlerle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi,
 • Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,
 • Öğrencinin tutukluluk hali,
 • Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,
 • İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

Kendilerine tanınan kayıt dondurma süresinin bitiminden önce mazereti sona eren öğrenciler, dilekçeyle başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan/yıldan itibaren eğitimlerine birim yönetim kurulu kararıyla devam edebilirler.

Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğumda başarılı olduğum ders/derslerden ya da yaz okulu, özel öğrenci, farabi, erasmus vs değişim programlarından almış olduğum derslerden nasıl muaf olabilirim?

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler. (Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 14. Maddesi 6. Fıkrası)

Öğrenci transkripti ile öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunur. Sonrasında öbisisten derslerini seçer ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte bölüm intibak komisyonuna teslim eder. Bölüm intibak komisyonunun onayından sonra intibak işlemi gerçekleşmiş olur.

Dikey Geçişlerde İntibak Nasıl Yapılır?

ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olan meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılır. (Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 27. Maddesi)

Lisans Öğrencisiyim Ön lisans diploması alabilir miyim ya da meslek yüksekokullarına intibak nasıl yapılır?

 (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans diploması verilir. (2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile ilgili mevzuat gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön lisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar. (Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 31. Maddesi)

Yabancı dil dersi muafiyet sınavı?

Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler için Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavı akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Sınavın yeri ve saati öğrencilere duyurulur. Bu sınavdan geçer not alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar ve alınan notlar Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 19. Maddesine göre harfli nota çevrilir.

Yatay geçişler nasıl olmaktadır?

Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato Esasları çerçevesinde yapılmaktadır.

Kurum içi yatay geçiş:

Kayseri Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci; birimin kendi bünyesindeki veya Üniversite içinde yer alan diğer birimlerin bünyesindeki aynı düzeyde diploma programlarına kontenjanlar ve koşullar dahilinde yatay geçiş yapabilir.

Kurumlararası yatay geçiş:

Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kontenjanlar ve koşullar çerçevesinde yapılır.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde 1):

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans programları için Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde

1) yapılmaktadır. Öğrencinin merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yatay geçiş kontenjanlarınızı, başvuru tarihlerinizi ve başvuru koşullarınızı detaylı olarak nasıl öğrenebilirim?

Üniversitemiz ve Daire başkanlığımız web sayfalarının duyuru kısımlarından öğrenebilirsiniz.

4 yıllık üniversite okuyorum 2. yılını başarıyla tamamladım. 2 yıllık diploma aldım ve Dikey Geçiş

Sınavına (DGS) başvuru yapabilir miyim?

Lisans programına kayıtlı iken gerekli şartları sağlayıp önlisans diploması alan öğrenciler Dikey Geçiş

Sınavına başvuru yapamaz. Çünkü Dikey Geçiş Sınavına (DGS) Meslek Yüksek Okulu (2 yıllık) mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvuru yapabilirler.

Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvurmak istiyorum ama son sınıf öğrencisiyim, stajımı tamamlayamadığım halde başvuru yapabilir miyim?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. Başvuru yapmak için, DGS sınavına başvurulan yıl staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olmak gerekir.

Dikey Geçiş Sınavına (DGS) bir kez girdim tekrar girebilir miyim? Süre sınırlaması var mı?

Önlisans diplomanız olduğu sürece girebilirsiniz süre sınırlaması yoktur.

Önlisans 2. sınıf öğrencisiyim. Okulum bir dönem uzadı, bu sene Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girebilir miyim?

Mezun olabilecek durumdaysanız girebilirsiniz.

Harcımı nasıl yatırabilirim?

Türkiye’nin her yerindeki Halk Bankası şubelerinden herhangi birisine gidip 10 haneli öğrenci numaranızı söyleyerek veya Halk İnternet Bankacılığını kullanarak veya Halk Paramatik’lerini kullanarak harcınızı yatırabilirsiniz.


Ön Lisans Bölümünden Mezun Olduktan Sonra DGS ile hangi Lisans Bölümlerine Geçiş Yapılabilir?

2 yıllık ön lisans bölümünü bitiren öğrencilerimiz DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile 4 yıllık Lisans bölümlerine geçiş yapabilir.

Akademik başarı not ortalaması nasıl hesaplanır? AKADEMİK ORTALAMA HESABI

Her ders için ayrı ayrı (dersin kredisi * başarı katsayısı = ağırlıklı not ortalaması) bulunur. Tüm dersler için (toplam ders kredisi ve toplam ağırlıklı not ortalaması) bulunur.

Tüm dersler için (Toplam ağırlıklı not ortalaması / toplam alınan ders kredisi = akademik ortalama) şeklinde hesaplanmaktadır.

 Örnek:


Ders Adı

 

Kredi


Başarı Katsayısı


Ağırlıklı Not Ortalaması

A

3

4,00

12,00

B

2

3,00

6,00

C

5

2,00

10,00

TOPLAM

10

 

28,00

 

 

28/10 =2,80 (Akademik ortalama)

 

Virgülden sonra iki haneli olarak görülmekte olup görülmeyen 3. hane için yuvarlama işlemi yapılmaktadır.                          2,804 = 2,80    / 2,805 = 2,81

 

Önemli Not: Akademik ortalamaya dahil olmayan dersler hariç olmak üzere hesaplanmakta,

 Sistemde ki yoğunluğa göre akademik ortalama hesaplamaları sıraya alınmakta olup maksimum 48 saate kadar uzayabilmektedir.

 Bir dersi birden fazla öğretim üyesi veriyorsa ders izleme programını hangi öğretim üyesi hazırlar?

 Derslerin birden fazla öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda ilgili birim yöneticisi ders izleme programlarının hazırlanması, sınavların ve değerlendirmelerin ortak yapılması ve sınav sonuçlarının akademik takvime uygun olarak ilan edilmesi hususunda dersi veren öğretim elemanlarından birini koordinatör olarak görevlendirir.

 Bir dersin başarı notunun dönüştürüldüğü harfli başarı notu ve başarı katsayısı nedir?

Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.

 

 • Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

 

 • Ham başarı puanı; dönem veya yıl sonu sınav puanının % 60’ına, ara sınavların puan ortalamasının % 40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.

 

 • Ham başarı notları, birimlerin yaptıkları tercihe göre, esasları Senato tarafından belirlenen bağıl not dönüşüm yöntemlerinden biri kullanılarak veya yine birimler tarafından belirlenen mutlak not dönüşüm tabloları aracılığıyla

 

 • Üniversitede kullanılan 4’lük sistem başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
 • Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması

 Çift anadal ile yan dal eğitim almanın şartları nelerdir?

Bknz : Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik.

Çift anadal ile yan dalın farkları ve avantajları nelerdir?

Çift anadal da 2. bir diploma düzenlenir iken yan dal da sadece aldığı fark dersleri gösterir transkript düzenlenmektedir.

Daha önceden bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğumda başarılı olduğum ders/derslerden ya da yaz okulu, özel öğrenci, farabi erasmus vs değişim programlarından almış olduğum derslerden nasıl muaf olabilirim?

Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.

Öğrenci transkripti ile öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunur. Sonrasında öbisis ten derslerini seçer ve ders içerikleri (onaylı) ile birlikte bölüm intibak komisyonuna teslim eder bölüm intibak komisyonunun onayından sonra intibak işlemi gerçekleşmiş olur.

Danışman kimdir? Ne iş yapar?

Öğrencilerin eğitim öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere öğretim yılı başlamadan önce ilgili birim başkanlıklarının önerisi ve ilgili yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca haftada iki saat zaman ayırırlar. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar ilgili birimlerce belirlenir. Danışmanların görev ve sorumluluklarına ilişkin esaslar, ilgili birimlerce belirlenir.

Danışmanım atandı ancak danışmanım mazereti nedeni ile bir/birden fazla dönem görevine gelemeyecek ise danışman olarak kiminle görüşebilirim?

Geçici değişiklikler dışında danışman veya öğrencinin değişiklik isteği, bölüm/program başkanının görüşüyle birim yöneticisi tarafından karara bağlanır.

Ders kaydımı ne zaman yapmalıyım?

Her dönem ders kayıt haftası içerisinde öncelikli olarak önceki yıllardan alıp kaldığınız dersleri almanız kaydı ile ders seçiminizi öbisis üzerinden yapıp danışman hocanızın onayına sunmanız gerekmektedir. (Danışman onayından geçip geçmediğini mutlaka kontrol ediniz, danışmanın onayı olmadan derslere devam edemezsiniz.)

Ders seçerken nelere dikkat etmeliyim? Bir önceki dönemden dersim var iken üstten ders alabilir miyim?

 • Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.
 • Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.
 • Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.
 • Öğrenciler, ilgili yönetim kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.
 • Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.
 • Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Birimler muafiyet ve intibak usul ve esaslarını belirleyebilirler.
 • (Değişik: RG-04/03/2013-28577) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati birimlerce tespit edilir ve Senatonun onayı ile yürürlüğe Azami ders saatini belirtmeyen birimlerin haftalık azami ders saati kırk saat kabul edilir. Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine; zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dâhildir.
 • Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu halde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azami ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azami ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. Sınıf geçme sistemi uygulayan birimlerle Senato kararı ile yıl esasına göre eğitim öğretim yapmasına karar verilen birimler, bu maddenin kendi birimlerinde uygulanıp uygulanmayacağını, uygulanacaksa uygulama şeklini ilgili kurul kararı ile belirtmek zorundadır.
 • Aynı anda yan dal veya çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam ders saati 40 saati geçemez.
 • Gerektiğinde bölümün isteği, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.
 • Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
 • Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına birim yönetim kurullarınca karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır.

Ders kayıt işlemimi süresi içerisinde yapamadım nereye başvurmalıyım?

Ders kaydı, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde yapılır. Bu süre haricinde ders kaydı yapılmaz ve öğrenci öğrencilik hakkından yararlanamaz. Ders kaydı yaptırılmayan dönem öğretim süresine dahildir.

Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?

Üniversitemiz web ana sayfasından akademik/ ders bilgi paketi sekmelerini kullanarak istediğiniz dersin güncel ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ders içeriklerini okulunuza onaylatabilirsiniz.

Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?

Ders programı ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarınız için bölüm başkanlığınız ile görüşünüz.

Diploma Eki (Diploma Supplement-DS) ne demektir? Ne işe yarar?

Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.

Diplomamı ya da geçici mezuniyet belgemin aslını kaybettim ne yapmam gerekir?

Diplomasını kayıp eden öğrencilerimizin dilekçe, kimlik fotokopisi, kayıp ilanı ve halk bankası üniversite şubesinin üniversitemize ait 18 nolu hesabına 100 tl yatırıp dekont ile öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Daha önceden geçici mezuniyet belgesini almış ve geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş öğrencilerimizin sadece kayıp ilan vermeleri yeterli olacaktır. )

Disiplin cezası alanlar hangi haklardan mahrum olurlar?

Disiplin cezası alan öğrencilerimiz cezalı oldukları süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ceza öğrenci kartına işlenir, Yüksek Öğrenim Kurumu’na bildirilir. www.yok.gov.tr web sayfasından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız.

Eğitmen ne zaman belirlenmeli?

Eğitmenler eğitim öğretim dönemi başlamadan önce belirlenmeli ve öğrenci işleri merkezine bildirilmelidir.

Eğitmenleri kim belirlemeli kim atamalı?

Eğitmenler ilgili birim tarafından belirlenir, öğrenci işleri merkezi tarafından eğitmen ataması yapılır.

 

Erasmus/Farabi Özel Öğrenci vs ile giden öğrenciler ders kayıtları ve ders seçimi ne zaman yaptırmalı ? Harcını nereye yatırmalı ?

Erasmus-Farabi ile giden öğrenciler varsa harcını kayıtlı olduğu üniversiteye yatırır, ders kaydı yapmaz ancak dönüşte öğrenci işleri merkezinde intibak işlemlerini yaptırır, intibak işleminin sonuçlanmasını takip eder.

Geçici kayıttaki, misafir veya aday öğrencilere öğrenci belgesi verilebilir mi?

Misafir ve aday öğrencilere sadece geçici kimlik belgesi verilir, öğrencilik haklarından yararlanamayacakları için öğrenci belgesi verilemez…

Kanunlar&Yönetmeliklerle ilgili bilgileri nereden alabilirim?

Üniversitemizin “www.kayseri.edu.tr” web adresindeki üniversitemize ait yönetmelik ve yönergelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasındaki "Mevzuat" sekmesinden de ulaşılabilir.

Katkı Payımı/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödedim. Ödediğim fazla miktarı geri alabilir miyim?

Katkı Payını/Öğrenim Ücretini sehven fazla ödeyen öğrencinnin dekont (ödeme belgesi) ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir. (öbisiste bulunan iban numarasına iade işlemi gerçekleştirilir.)

Ayrıca katkı payı/ öğrenim ücretini yatırıp ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerin öbisiste bulunan iban numaralarına iade işlemleri gerçekleştirilir.

Kaydı silinmeyen ya da mezun olmayan öğrenci lise diplomasını alabilir mi?

Lise diplomasını almak isteyen öğrencilerimizin öğrenci işleri merkezine başvurmaları halinde, lise diplomasinin aslını öğrenciye verilir.

Kayıt dondurma nedir? Hangi durumlarda kayıt dondurulabilirim? (Mazeretler ve izinli sayılma)

 • Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini, Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması
 • Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.
 • Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
 • Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(Başvurular süresi içerisinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimine yapılacaktır, dilekçe ve geçerli mazeret belgelenecektir.)

Kayıt donduran öğrencilerin yapamayacakları işlemler?

Kayıt donduran öğrenciler kayıtlarının dondurulduğu süre zarfında hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

Kimlik kartının kaybolması veya çalınması durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Gazeteye öğrenci kimliğinin kaybedildiğine dair kayıp ilanı verilir. Kayıp ilanının yer aldığı gazete küpürü ve dilekçe Rektörlük binası zemin katta bulunan genel evrak birimine teslim edilir. Üniversitemizce basılan kimlikler öğrencilere teslim edilir.

Lisans programında kayıtlı öğrenciyim. Ancak lisansımı tamamlayamayacağım. Ön lisans diploması alabilir miyim?

Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının birimlere göre değişiklik gösteren yarıyıllarının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Mezun oldum diplomamı nasıl ve ne zaman alabilirim?

Tüm derslerini tamamlamış ve mezun aşamasına gelmiş (öbisis te okuyor olarak görülecektir.) öğrenci listeleri her hafta haftanın ilk günü okullara gönderilir. Okullardan gelen ykk doğrultusunda öğrenci mezun edilir. (öbisis te mezun olarak görülecektir.) Diplomalar yaklaşık 2-5 gün içerisinde hazır edilmektedir. Diploması hazır olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları ile birlikte öğrenci işleri merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kimlik kartı olmayan öğrenciye diploması teslim edilmez. Kimlik kartı kayıp olan öğrencilerimizin basın ilan kurumuna kayıp ilanı vermeleri ve kayıp ilanı ile birlikte merkezimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Diplomalar şahsın kendisine ya da noter vekaleti ile üçüncü şahıslara verilir.

Not ve devam onayı hangi hallerde geri alınır ne zaman alınmamalı kim yetkili? Hangi durumlarda alınmamalı?

Ders onayları ilgili birimin yönetim kurul kararına istinaden öğrenci işleri merkezi personeli tarafından geri alınabilir, devam onayı ilgili birimin yazılı talebi doğrultusunda geri alınabilir. Ancak bir önceki döneme ait değişiklik talepleri dikkate alınmaz.

Onur ve yüksek onur öğrencisi olabilmem için kriter nedir? Onur ve yüksek onur öğrencisi olup olmadığımı nasıl/nereden öğrenebilirim?

Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem ortalaması 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir. (Kayseri Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 22)

Öğrenci belgesi almayı hangi durumlar engeller?

İlgili dönemde ders kaydını yaptırmayan, azami öğrenim süresini aşan öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenemez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenim durum belgesi verilebilir.

Öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet derecesi ne olmalıdır?

Genel Akademik Not Ortalaması en az 4,00 üzerinden 2,00 olmalıdır.

Öğrenci Bilgi Sistemini (Otomasyonunu) nasıl kullanabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi ekranından kendi adınıza oluşturacağınız kullanıcı adınız ve şifrenizle bilgilerinize erişebilirsiniz. Sorun yaşanması durumunda öbisis kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Öğrenim kredisi ve burslarla ilgili bilgileri nereden alabilirim? Nereye başvurabilirim?

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait www.kyk.gov.tr web sitesinden ilgili yönetmelikleri ve duyuruları takip edebilir siniz. Ayrıca Üniversitemize ayrılan kontenjanlar okulunuz ilan panosunda ilan edilir ve başvurular ilgili birime yapılır.

Sınava katılamadım ve mazeretim var ne yapmam gerekir?

Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili birime başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır. (Kayseri Üniversitesi Ön Lisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 16)

Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır

Sınav sonuçlarına itiraz nasıl olur? Sınav sonucuna itiraz

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve dönem sonu sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili dekanlığa veya müdürlüğe yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanı tarafından incelenir. Sonuç, ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. (Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 20)

Tek ders sınavına girme koşulu nedir?

Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre belirlenir.

Tek ders sınavına nasıl başvurabilirim?

Mezun olabilmek için ‘’TEK DERS’’ i kalıp (devamını almış olmak şartı ile) tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin işlemleri ÖBİSİS üzerinden yapılacaktır.

Öğrencilerimiz bütün notları açıklandıktan sonra ÖBİSİS üzerinden sınav tarihine en geç 1 gün kalana kadar ‘’tek ders sınavına girmek istiyorum’’ butonunu işaretlemek sureti ile tek ders sınavına girebileceklerdir. ( Uzaktan eğitim ile verilen dersler için bu süre 7 (YEDİ) gündür )

Okullara tek derse girmek istiyorum talebi ile dilekçe verilmesine gerek yoktur. (Problem yaşayan öğrencilerimizin çözüm için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)

Transkriptimi nasıl alırım?

Okuyan öğrencilerimiz hem öğrenci belgelerine hem transkriptlerine, ayrılan öğrencilerimiz ise transkriptlerine öbisis üzerinden erişim sağlayıp e-imzalı çıktılarını alabilmektedirler.

Üstten ders almanın avantaj veya dezavantajları nelerdir?

Üstten ders alan öğrencinin erken mezun olma avantajının yanında üstten aldığı dersten kaynaklı

%10 a girememe riski bulunmaktadır.

Yabancı dil dersi muafiyet sınavı?

Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler için Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavı akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Sınavın yeri ve saati öğrencilere duyurulur. Bu sınavdan geçer not alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olurlar ve alınan notlar Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21. Maddesine göre harfli nota çevrilir.

Yaz okulu var mı? Hangi dersler açılacak?

Üniversitemiz bünyesinde yaz okulunda açılacak olan derslere ilişkin duyurumuz her yıl haziran ayının ilk haftasında web sayfamızda ilan edilmektedir.

Yurt dışından öğrenci kabulü

Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin duyurumuz her yıl haziran ayı içerisinde web sayfamızda ilan edilmektedir. İlgili yönergeye Üniversitemiz web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

% 10’a nasıl girebilirim ?

Azami öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve bir önceki dönemde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bölümünüzde / programınızda kayıtlı öğrenciler arasında ilk % 10 a girme şartı aranmaktadır.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.